Instantie: Kantonrechter Rotterdam, 19 augustus 1997

Een werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met eenwerkneemster wegens verandering van omstandigheden, zijnde een nijpendefinancieel economische situatie. Dit is… Lees verder

Instantie: Rechtbank Leeuwarden, 2 juli 1997

Eiser is van medio 1966 tot 1974 door zijn stiefvader sekseel misbruikt. In1985 heeft de stiefvader het misbruik toegegeven. Hij is in septemberbegonnen met maandelijks ƒ 250 te… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 maart 1997

In eerste instantie eisen zowel de werkgever als de werkneemster ontbindingwegens gewichtige reden. P eist daarbij een smartengeld van ƒ 10.000. Dekantonrechter ontbindt de… Lees verder

Instantie: Hoge Raad der Nederlanden, 21 februari 1997

Een vrouw die door de fout van haar gynaecoloog een kind heeft gekregen, magde arts aansprakelijk stellen voor de kosten van de opvoeding van haar kinden gederfde inkomsten uit… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Hilversum, 24 januari 1997

(De uitspraak van de kantonrechter is zeer summier; nadere gegevens zijnontleend aan de pleitnota van verweerders advocaat.) T is 47 jaar enherintreedster zonder veel relevante… Lees verder

Instantie: Kantonrechter Leiden, 31 juli 1996

De werkgever (restaurantbedrijf) weigert de vrouw haar eigen werk als kelnerte laten doen omdat zij zichtbaar zwanger is. De werkgever stelt dat degasten geen prijs stellen op bediening… Lees verder

Instantie: Gerechtshof Amsterdam, 18 juli 1996

De arts heeft bij de uitvoering van de sterilisatie een fout gemaakt. De artsheeft de patiënt onvoldoende voorgelicht; dit in verband met anderegezondheidsproblemen van de vrouw, op… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 20 juni 1996

Vrouw is tijdens verblijf in jeugdpsychiatrischekliniek seksueel misbruikt door hulpverlener. Zij wil thans vande werkgever(s) van de hulpverlener schadevergoeding vorderenop grond… Lees verder

Instantie: Rechtbank Haarlem, 7 mei 1996

Het slachtoffer is door zijn stiefvader seksueel misbruikt. Hiervoor isgedaagde door de meervoudige strafkamer veroordeeld. Eiseres, de moeder vanhet slachtoffer wil graag… Lees verder

Instantie: Rechtbank Arnhem, 27 maart 1996

Eiseressen zijn twee zussen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik,verkrachting, aanranding en moord/doodslag op ongeboren vrucht(en) doorgedaagden, hun natuurlijke ouders, gepleegd… Lees verder