Instantie: Hof van Justitie EG, 16 september 1999

De CAO van Renault kent vrouwelijke werkneemsters een toelage toe als zij metzwangerschapsverlof gaan. Mannelijke werknemers van Renault stellen dat ditin strijd is met art 119… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 9 september 1999

Duitse zaak. Eiseres, Krüger, is sinds 1990 in dienst bij een ziekenhuis.Sinds september 1995 werkt zij part-time na haar bevalling. In 1995 ontvangtzij geen eindejaarsuitkering… Lees verder

Instantie: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 1 september 1999

De pensioenregeling van het Rode Kruis kende tot 1983 verschillendepensioenleeftijden voor mannen (65 jaar) en vrouwen (60 jaar). Appellanten,werkneemsters die sinds respectievelijk… Lees verder

Instantie: Rechtbank Utrecht, 4 augustus 1999

Hoger beroep van kantongerecht Amersfoort 15 oktober 1997, RN 1998, nr. 824en vervolg op CGB 30 juli 1996, nr. 96-70. Gedaagde in hoger beroep, eenvrouwelijke werknemer werkzaam bij… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 11 mei 1999

In Oostenrijk kunnen ziekenfondsen verschillende soorten psychotherapeuten indienst hebben, zoals artsen met een medische opleiding (vooral mannen) engediplomeerde psychologen (vooral… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 9 februari 1999

De toegekende schadeloosstelling wegens schending van het recht opbescherming tegen onrechtmatig ontslag, vormt beloning in de zin van artikel119 EG-verdrag.Om uit te maken of een… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 27 oktober 1998

Boyle e.a. achten de regelgeving inzake het zwangerschaps- enbevallingsverlof discriminatoir. Gedurende het verlof ontvangen zij alleenvolledige inkomenscompensatie onder de voorwaarde… Lees verder

Instantie: Hof van Justitie EG, 17 juni 1998

Artikel 119 EG-Verdrag en richtlijn 75/117/EEG van de Raad van 10 februari1975 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wetgevingen derlidstaten inzake de toepassing van het… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 16 juni 1998

Verzoekster was als vakantiemedewerker werkzaam bij de wederpartij alsbollenpelster. Verzoekster stelde ongelijk beloond te worden ten opzichte vanhaar mannelijke collega's, aangezien… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 mei 1998

Verzoeker is de ondernemingsraad van de wederpartij, die een regeling toepastdie bepaalt dat een ambtenaar die op verzoek van het diensthoofd eenE.H.B.O.-cursus volgt, daarvoor extra… Lees verder