Instantie: Rechtbank Zutphen, Kantonrechter Harderwijk, 16 december 2009

Eiseres vordert schadevergoeding voormalige werkgever wegens discriminatie. Kantonrechter wijst vordering toe. Vervolg op oordeel Commissie Gelijke Behandeling [2006-33](http://cgb.nl/oordeel/2006-33) Lees verder

Instantie: Rechtbank Roermond, 16 december 2008

Vrouwen moeten niet te lang wachten met het geldend maken van een pensioenaanspraak.
De vordering van een vrouw, die in het verleden niet had kunnen deelnemen aan de bij haar werkgever geldende… Lees verder

Instantie: kantonrechter Enschede, 16 oktober 2008

Werkneemster verzoekt ontbinding van haar arbeidsovereenkomst omdat zij te maken heeft gekregen met discriminatie op grond van haar huidskleur sinds haar overplaatsing naar een andere locatie. De… Lees verder

Instantie: Hoge Raad, 11 juli 2008

Hoge Raad overweegt, kort gezegd, dat geen sprake is van onderscheid omdat een vrouw tijdens haar zwangerschapsverlof ook aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zij… Lees verder

Instantie: Europees Hof van Justitie, 9 februari 2008

Een werkneemster in Oostenrijk is door haar werkgever ontslagen tijdens een IVF-behandeling. Op de dag van ontslag waren de bij haar uitgenomen eicellen al door haar partner bevrucht, maar nog niet… Lees verder

Instantie: Rechtbank Zwolle, 25 juli 2001

A ontving een nabestaandenuitkering. In 1996 is zij opnieuw in het huwelijk getreden; in januari 1997 heeft zij de echtelijke woning verlaten en is zij in een 'blijf-van-mijn-lijf-huis'… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 25 mei 1999

Een homoseksuele onderwijzer is onterecht door een Christelijke schoolafgewezen. Een school mag een sollicitant niet om het enkele feit dat hij alshomoseksueel ongehuwd met zijn partner… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 12 september 1998

Een man solliciteerde naar het lidmaatschap van de gemeentelijke Kabelraad.Hij werd afgewezen met de mededeling dat bij de selectie rekening werdgehouden met de verhouding man/vrouw,… Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 27 april 1998

Verzoeker heeft -in zijn functie van tweede secretaris van een politiekepartij- bij de wederpartij een aanvraag ingediend voor het openen van eenzakelijke girorekening voor de partij…. Lees verder

Instantie: Commissie gelijke behandeling, 4 maart 1998

Een man werkt als amusementsmedewerker. Hij stelt dat de bedrijfsleidervan het bedrijf waar hij werkte hem de opdracht gaf om bezoekers van allochtoneafkomst te weren. Hij wenste daar… Lees verder