Nieuwsbrief februari 2023

NGO-Commentaar op voortgang uitvoering aanbevelingen Istanbul-Verdrag in de maak
Er is maar een paar weken om een gezamenlijke reactie van NGO’s tot stand te brengen over de eerste voortgangsrapportage van de Nederlandse regering op de meest dringende aanbevelingen uit het Baseline report van GREVIO, het toezichthoudend comité op de implementatie van het Verdrag van Istanbul. Toch probeert het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een inclusief schaduwproces te organiseren. Op woensdagochtend 22 februari a.s. is er een digitale bijeenkomst om input te leveren. Het VVR-bestuur is daar vertegenwoordigd en juicht deelname van leden toe. Wie dan niet kan deelnemen kan schriftelijk commentaar leveren, bij voorkeur uiterlijk 26 februari, maar niet later dan 3 maart – dat kan via het contactformulier van de VVR.
Let op: het gaat niet om algemene opmerkingen en analyses over wat er nog mis is met betrekking tot beleid en praktijk in Nederland aangaande geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het gaat om specifiek commentaar op de rapportage die eind januari door Nederland werd ingeleverd.

Onderwerpen in de regeringsrapportage betreffen onder meer:
* de implementatie van het verdrag voor iedereen – without discrimination;
* landelijke coördinatie en strategie;
* genderneutraal versus specifiek beleid;
* verzamelen van data;
* betrekken en financieren daarvoor van kleinere (zmv)vrouwenorganisaties;
* aantal opvangplekken in het algemeen;
* toegang van ongedocumenteerde vrouwen tot de opvang en gespecialiseerde hulpverlening;
* voogdij en huiselijk geweld;
* implementatie Caribisch Nederland.

Mocht je nog even de eerdere stukken willen inkijken:
op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag staat een pagina over het schaduwproces Verdrag van Istanbul. Hier staat ook een link naar de schaduwrapportage “Joining Forces to break the circle of violence against women (oktober 2018).

Dissertatieprijs Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap
Bijzonder hoogleraar Praktijk van het Internationaal Recht aan de Maastricht University Liesbeth Lijnzaad (VVR-lid) is toegetreden tot de jury die gaat bepalen aan wie de eerste dissertatieprijs van het Feministisch Cultuurfonds Gender&wetenschap toegekend wordt. De prijs – een bedrag van € 5.000  – is in het leven geroepen ‘ter bevordering en verspreiding van feministische kennis, met een accent op historische kennis en kritische reflectie op cultuur en wetenschap, vanuit een intersectioneel en inclusief perspectief.’ Ook vrouw & recht dissertaties behoren, net als bèta-studies dissertaties op het terrein van gender, in principe tot de kanshebbers. Voorwaarde is dat deze dissertaties verdedigd zijn op een Nederlandse universiteit tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2022.
Inzenddatum is uiterlijk 1 april 2023. Een aanbevelingsbrief is vereist. Zie voor de details het downloadbare persbericht  dat ook via de Nederlandse Onderzoeksschool Genderstudies (NOG) toegankelijk is. De prijs zal tijdens een symposium van het NOG in oktober 2023 uitgereikt worden.

VVR-brief over wenselijkheid strafbaarstelling psychisch geweld
Omdat de vaste commissie Veiligheid en Justitie eind januari met minister Weerwind over strafrechtelijke onderwerpen sprak schreef de VVR de commissie een brief met een pleidooi om een bepaalde vorm van psychisch geweld (‘coercive control’) strafbaar te stellen. Op de website van de VVR staat een link naar de brief in PDF. Ook de inbreng van het College voor de rechten van de Mens is hier te vinden.

Digitale bijeenkomst arbeidsongeschiktheid in verband met zwangerschap/bevalling
Vrouwen die arbeidsongeschikt zijn in verband met de zwangerschap of bevalling hebben recht op een Ziektewet-uitkering van 100% dagloon (art. 29a ZW). In die gevallen behoeft de werkgever het loon niet (gedeeltelijk) door te betalen. De uitvoeringspraktijk van UWV en de jurisprudentie was niet eenduidig. In 2020 paste UWV de Richtlijn voor verzekeringsartsen aan (gepubliceerd in 2022). Leidt deze aanpassing voldoende tot verbetering? Of moet er meer gebeuren? De Centrale Raad voor Beroep wees in een uitspraak in maart 2022 op de nieuwe vraagstelling die uit de gewijzigde richtlijn voortvloeit: voortaan moeten verzekeringsartsen de uitkering toekennen tenzij aangetoond kan worden dat de arbeidsongeschiktheid uitsluitend aan factoren die niets met zwangerschap- of bevalling te maken hebben. Ofwel: ja, tenzij..
De werkgroep Sociaal en Europees recht organiseert op donderdag 9 maart van 9 – 10.30 uur een digitale bijeenkomst over de praktijk. Voor de bijeenkomst zijn ook vertegenwoordigers van VNONCW-MKB, FNV, CNV en VCP uitgenodigd. VVR-lid Caroline de Graaf, die eerder een artikel over deze kwestie publiceerde, geeft de aftrap. Wie de vergaderlink wenst te ontvangen, kan zich melden via het contactformulier.

Commentaar Internetconsultatie Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven
Het kabinet wil een wettelijke grondslag geven aan het registreren van sekswerkers door gemeenten. SekswerkExpertise en de VVR betogen in een uitvoerig met tal van arresten en andere bronnen geannoteerd commentaar dat het voorstel niet voldoet aan de eisen voor doorbreking van het verbod op registratie van gevoelige gegevens. Doorbreking van het verbod moet een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn om reden van zwaarwegend algemeen belang, volgens de AVG en EVRM. Het wetsvoorstel zal rechterlijke toetsing niet doorstaan en moet daarom worden ingetrokken.

Uitstel uitspraak CRvB in PGB-zaak tot 16 maart 2023
De Centrale Raad van Beroep heeft de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd in de mede door de VVR gesteunde zaak van PGB-zorgverleenster Carol Kollmann, die de weigering van het UWV haar een WW-uitkering te verlenen aanvocht. De Raad zal nu op donderdagochtend 16 maart 2023 uitspraak doen. Het is dus nog even afwachten of de CRvB het oordeel van Rechtbank Rotterdam (december 2021) deelt.
Rb Rotterdam vond de uitsluiting van PGB-zorgverleners van sociale zekerheid verboden discriminatie. De uitzonderingsbepaling van Regeling Dienstverlening aan Huis levert indirecte discriminatie op in de zin van artikel 4 van EEG Richtlijn 79/9, die voor PGB-zorgverleners niet is gerechtvaardigd. Sindsdien heeft het Hof van Justitie EU zelf ook uitspraak gedaan over uitsluiting van huishoudelijke werkers van sociale zekerheid. In de Spaanse zaak achtte het HvJEU de uitsluiting niet in overeenstemming met de derde gelijke behandelingsrichtlijn.