Nieuwsbrief september 2022

6 oktober 2022: Minister van Gennip ontvangt boek Eindelijk ’n uitkering!
Onlangs verscheen de VVR-publicatie Eindelijk ’n uitkering! Met dank aan het VN-Vrouwenverdrag. Het verhaal van 15 jaar procederen, lobby en actie voor de uitkeringsrechten van zwangere zelfstandigen. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, heeft zich bereid verklaard het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en een korte reactie te geven. Haar is gevraagd te reflecteren op de lessen die het Ministerie heeft getrokken. Is de aanpalende wetgeving al aangepast aan de uit de procedures voortvloeiende jurisprudentie? FNV vicevoorzitter Kitty Jong zal aansluitend het tweede exemplaar in ontvangst nemen als representant van de doelgroep belangenbehartigers. Haar is gevraagd in te gaan op het gebruik van het VN-Vrouwenverdrag in de collectieve en individuele belangenbehartiging door FNV bestuurders, beleidsadviseurs en juristen.
Het boek is geschreven door Leontine Bijleveld en Mac Vijn †.
VVR-leden (en andere belangstellenden) zijn van harte welkom bij deze presentatie op 6 oktober in de Willem Dreeszaal van het Ministerie van SZW, Parnassusplein 5 in Den Haag. Tijd: 16:00 – 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar aanmelding is vereist, vóór 3 oktober 2022. U krijgt een bevestiging. Bij entree dient men legitimatie te vertonen. Houd rekening met vertraging daardoor bij binnenkomst!
De gedrukte versie van het boek zal tijdens de bijeenkomst verkrijgbaar zijn, voor leden een speciale ledenprijs (€ 12,50), niet leden € 15. Digitale versies zijn gratis te downloaden via bovenstaande link.

10 oktober 2022 paneldiscussie Eindelijk ’n uitkering! Law Hub Amsterdam
In samenwerking met Bureau Clara Wichmann en het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert de VVR een tweede presentatie op maandagmiddag 10 oktober 16:00 – 17.30 uur (inloop vanaf 15.30 uur, na 17.30 uur drankjes en hapjes). De LawHub is op de begane grond van de rechtenfaculteit van de UvA op de Nieuwe Achtergracht in Amsterdam.
Voorzitter is Anja Eleveld, associate professor aan de rechtenfaculteit van de VU en VVR-lid. Panelleden zijn: Prof. Gerrard Boot (rechtenfaculteit Leiden), Prof. Willemijn Roozendaal (rechtenfaculteit VU)  en Prof. Frans Pennings (rechtenfaculteit Universiteit Utrecht). Ook auteur en VVR-voorzitter Leontine Bijleveld neemt deel aan het panel. Mede aan de hand van een casus (zie USZ 370 uit 2021 met annotatie van G.C. Boot) en stellingen staat centraal hoe studenten en advocaten op het terrein van sociaal recht geïnformeerd kunnen worden over de potentie van het VN-Vrouwenverdrag. De door de in het boek beschreven procedures tot stand gekomen jurisprudentie – rechtstreekse werking toegekend aan een artikel van het VN-Vrouwenverdrag – is baanbrekend. Maar toekomstige procedures staan of vallen met het inroepen van de jurisprudentie en het volgen van de vereisten voor ontvankelijkheid.
De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar in verband met de beperkte plaatsruimte is aanmelding en tijdige aankomst wenselijk. U krijgt een bevestiging.
De gedrukte versie van het boek zal tijdens verkrijgbaar zijn, voor leden een speciale ledenprijs (€ 12,50), niet leden € 15. Digitale versies zijn gratis down te loaden.

10 november 2022 – Algemene Ledenvergadering
De 19de Algemene Ledenvergadering van de VVR zal in hybride vorm gehouden worden op 10 november a.s., voorafgaand aan het VVR-Congres in Utrecht. Tijd: 12.30 – 13.30 uur (incl. lunch). Op dit moment legt het bestuur de laatste hand aan de te bespreken stukken. Net als vorig jaar zal het mogelijk zijn om digitaal aan de vergadering deel te nemen. Plaats: Kaffeetaria, Saffierlaan 10 Utrecht.

Student bestuurslid gezocht
Het bestuur is specifiek op zoek naar een studentlid die wil participeren in het bestuur. Vanaf de oprichting kende de VVR vele jaren een of twee studentleden in het bestuur en die traditie hoopt het bestuur weer in ere te herstellen. Het bestuur zoekt daarnaast versterking bij de webredactie en de aanwezigheid van de vereniging op sociale media.

10 november 2022 VVR Congres Juridische perspectieven op abortuskwesties
Na de ALV zal het jaarlijkse VVR-congres plaatsvinden in Kaffeetaria te Utrecht. Thema van het congres is ‘Juridische perspectieven op abortuskwesties’. Het bestuur is bezig invulling te geven aan het congres. Inmiddels hebben al enige sprekers toegezegd. Als het programma rond is zullen leden via een extra nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld. Op de website van de vereniging kunt u meer lezen over het congres en de vorderingen volgen.

Annotatie belangrijke uitspraak over huiselijk geweld
In het juridische tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN) van 19 maart 2022 publiceerde familierechtadvocaat en VVR-bestuurslid Ariane Hendriks een annotatie bij de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 23 december 2021. In deze uitspraak oordeelt het Hof dat op grond van het Verdrag van Istanbul huiselijk geweld een factor is waarmee de rechter expliciet rekening moet houden bij het nemen van beslissingen over gezag en omgang. De veiligheid van de ouder en het kind moet centraal staan. In deze zaak vereiste het belang van het kind dat de moeder alleen met het gezag over het kind wordt belast. De annotatie en de uitspraak zijn gepubliceerd op de website van de VVR.

Wetsvoorstel dubbele geslachtsnaam plenair behandeld in Tweede Kamer
De introductie van de mogelijkheid een kind de achternaam van beide ouders te geven is een mooie gelegenheid om de bestaande seksediscriminatie uit het naamrecht te bannen. Sinds 1998 regelt de wet dat als gehuwden (of geregistreerd partners) het niet eens zijn over de naamkeuze, de burgerlijke stand de naam van de vader (of duomoeder) inschrijft. Dit is de zogenaamde vangnetbepaling. Met de nieuwe extra keuzemogelijkheid van een dubbele geslachtsnaam wordt een sekseneutrale vangnetbepaling mogelijk: bij onenigheid over de naamkeuze worden beide geslachtsnamen in alfabetische volgorde ingeschreven. In België koos de wetgever voor deze oplossing nadat het constitutioneel hof een met de Nederlandse vangnetbepaling vergelijkbare regeling als schending van het gelijkheidsbeginsel vernietigde.
Al vanaf de internetconsultatie in de eerste maanden van 2021 heeft de VVR bewindspersonen, parlement en zelfs de Raad van State (RvS) op alle mogelijke manier het dossier naamrecht, inclusief voorgeschiedenis, onder de aandacht gebracht. De RvS adviseerde blanco en de memorie van toelichting bij het wetsontwerp (35990) ging er amper op in. Kamerleden van verschillende partijen hebben wel vragen gesteld in het verslag (januari 2022).
De tijdelijke werkgroep naamrecht van de VVR heeft zich namens de VVR ook in het publieke debat geroerd, met onder meer een opinie-artikel in de Volkskrant (mei 2022). Dit nadat het Grondwettelijk Hof in Italië het automatisch verkrijgen van de naam van de vader tot verboden discriminatie had bestempeld. In dat land moeten kinderen voortaan standaard de naam van beid ouders krijgen, tenzij de ouders samen kiezen voor één van beide namen.
De nota naar aanleiding van het verslag (1 juli 2022) besteedde geen aandacht aan de internationale verplichtingen en ontwikkelingen en gaf ook onvoldoende antwoord op de vragen van verschillende fractie op dit onderwerp. De VVR drong in een brief aan op een nader verslag, maar de commissie J&V koos ervoor het onderwerp in het plenaire debat aan de orde te stellen. Dat vond, vervroegd, plaats op 7 september 2022 en uit het verslag blijkt dat de discriminerende vangnetbepaling door verschillen fracties is aangesneden. Er is een amendement ingediend door PvdA en GroenLinks, dat ontraden is door Minister Weerwind. De minister heeft wel toegezegd nog vóór de stemmingen per brief in te gaan op de Concluding Observations van het CEDAW-Comité over het naamrecht: “De opmerking van het VN-Vrouwencomité ging naar het oordeel van de regering uit van de verkeerde veronderstelling wat betreft het Nederlandse naamrecht. U heeft mij gevraagd dit aan het papier toe te vertrouwen. U kunt dat tegemoetzien.” Dit zal vermoedelijk ook bij de beraadslagingen in de Eerste Kamer een rol spelen. Tegen een amendement om de periode te verlengen waarin met terugwerkende kracht kan worden gekozen voor een dubbele geslachtsnaam heeft de minister minder bezwaren: hij laat het oordeel hierover aan de Kamer.

7de Regeringsrapportage naar CEDAW
De regering heeft op 8 juli de zevende regeringsrapportage met het CEDAW-Comité gedeeld. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft deze, alsmede de Annex bij de rapportage, op de website geplaatst. Omdat de behandeling daarvan in Genève op zijn vroegst in 2024 zal plaatsvinden heeft het Netwerk besloten de werkzaamheden voor een nieuwe schaduwrapportage pas in 2023 te starten. Via de Nieuwsbrief van het Netwerk worden belangstellenden op de hoogte gehouden. Abonneren daarop kan op de website van het Netwerk (links onderin het scherm).

Vacature vrijwilliger secretariaat Netwerk VN-Vrouwenverdrag
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag is op zoek naar iemand die, tegen betaling van een netto vrijwilligersvergoeding, het secretariaat van het Netwerk wil voeren. Hier is de link naar de website van het Netwerk met de vacaturetekst. Reacties moeten uiterlijk 30 oktober ingestuurd worden.

Uitvraag Expert Gender & Handicap
Een delegatie van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft overleg gehad met stafleden van IederIn die de Alliantie VN-Verdrag Handicap ondersteunt om schaduwrapportages te maken aangaande het VN-Verdrag Handicap. Beide organisaties deelden de mening dat het de moeite waard is te proberen de schaduwrapportages inclusiever te maken. Dus meer aandacht voor vrouwen en meisjes met een beperking in de schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag. En meer aandacht voor de specifieke problematiek van vrouwen en meisjes in de schaduwrapportage VN-verdrag Handicap. Met andere woorden: werk maken van de intersectie van twee vormen van discriminatie en gendermainstreaming.
Het Netwerk heeft besloten enig budget vrij te maken om een expert op dit terrein aan het werk te zetten en gaat daarover in overleg met betrokkenen. Naar verwachting zal op korte termijn een uitvraag volgen en op de website van het Netwerk gepubliceerd worden. Wie de uitvraag t.z.t. wil ontvangen, nadere informatie wenst, of het Netwerk alvast op experts wil attenderen kan dat via het contactformulier melden bij het secretariaat van het Netwerk.