Brief aan Raad van State over ter advisering aanhangige wetsvoorstel met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam

Eerder heeft de VVR een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel dubbele achternaam.
Volgens de VVR is het belangrijkste probleem dat de naam van de vader gehandhaafd blijft als de ouders geen gezamenlijke keuze doen. Deze vangnetbepaling is een duidelijke schending van het gelijkheidsbeginsel.

De ministerraad heeft het wetsvoorstel met betrekking tot de keuze van de geslachtsnaam op 12 oktober 2021 ter advisering voorgelegd aan de Raad van State. De voorgelegde teksten zijn niet openbaar, maar uit de besluitenlijst van de ministerraad valt af te leiden dat geen wijziging is aangebracht in de vangnetbepaling. Daarmee zou deze vorm van achterstelling van vrouwen in stand blijven, terwijl er met de introductie van de dubbele achternaam kansen zijn hier een einde aan te maken.

Daarom heeft de VVR het eerder opgesteld commentaar met een begeleidende brief naar de Raad van State gestuurd.
In de brief wijst de VVR erop dat de de Belgische variant voor de hand ligt:
bij onenigheid tussen de ouders of bij gebreke van een gezamenlijke naamskeuze zal het kind de naam van beide ouders dragen, in alfabetische volgorde.

Brief VVR aan RvS met commentaar introductie gecombineerde geslachtsnaam