Nieuwsbrief Pasen 2021

Het is ruim drie maanden geleden dat wij, in de vorige nieuwsbrief, de hoop uitspraken elkaar in 2021 weer in levende lijve te kunnen ontmoeten. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit er voorlopig nog niet in zit. Daarom heeft het bestuur besloten het congres over Huiselijk Geweld in het Familierecht van het voorjaar te verplaatsen naar het najaar: 7 oktober 2021 in de middag.
Ondertussen is er wel weer het nodige aangepakt:

Commentaar op concept wetsvoorstel Dubbele Achternaam
Het demissionaire kabinet heeft een concept wetsvoorstel ter internetconsultatie voorgelegd over het introduceren van de mogelijkheden voor ouders om kinderen hun beider achternaam te geven. De VVR heeft een reactie ingezonden, waarbij het accent ligt op de noodzaak het naamrecht van zijn patriarchale fundament te ontdoen. Hoogste tijd om het Nederlandse naamrecht in overeenstemming te brengen met de Grondwet, het VN-Vrouwenverdrag en andere internationale verdragen.
Deze kwestie heeft een lange voorgeschiedenis, die in de VVR-reactie is gedocumenteerd. Handig voor de nieuwe woordvoerders in de op 31 maart geïnstalleerde Tweede Kamer. De VVR zal deze reactie dan ook aan de vaste commissie Justitie & Veiligheid sturen, zodra de vacatures daarin vervuld zijn.
De VVR zal tevens een ultrakorte samenvatting aandragen voor het schaduwproces CEDAW.

Commentaar Initiatiefwetsvoorstel Seegers CS
Het initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling klant bij vermoeden mensenhandel lag al geruime tijd bij de Eerste Kamer. In 2016 had de VVR al een brief hierover geschreven naar de Eerste Kamer, met als strekking dat het symboolwetgeving is met weinig toegevoegde waarde. Eind 2020 kwam tenslotte de Nadere Memorie van Antwoord in reactie op een Nader Voorlopig Verlag van ruim een jaar daarvoor.
In een nieuw Commentaar heeft de VVR eind februari 2021 nogmaals geprobeerd de Eerste Kamerleden te overtuigen van het risico op ongewenste neveneffecten. Bij de stemming op 30 maart jl. bleek dat helaas niet gelukt. Een opsteker is dat ons commentaar wel genoemd is bij de behandeling.

Raad van State kritisch over voorgestelde Wet Regulering Sekswerk
Aan behandeling van het voorstel voor de Wet Regulering Sekswerk is de Tweede Kamer is de vorige zittingsperiode niet toegekomen. Op 27 januari 2021 publiceerde de afdeling advisering van de Raad van State een, op 2 december 2020 vastgesteld, kritisch advies. Desondanks besloot het demissionaire kabinet het advies niet te volgen en het wetsontwerp wel in te dienen, waarop de Tweede Kamer het controversieel verklaarde en de behandeling opschortte. Een aantal van de kritiekpunten ligt in de lijn van eerder door de VVR aangedragen bezwaren tegen een voorontwerp. Daarom heeft de VVR op haar website aandacht besteed aan het advies van de Raad van State. Het is afwachten of het nieuw te formeren kabinet het ingediende wetsontwerp zal handhaven.

Brief aan Tweede Kamer t.g.v. Algemeen Overleg over o.a. huiselijk geweld
De VVR schreef de vaste commissies VWS en JenV ook over het thema huiselijk geweld in het familierecht. Voor een Algemeen Overleg in februari 2021 met staatssecretaris Van Blokhuis en minister Dekker stond namelijk ook op de agenda de reactie die de staatssecretaris had verstuurd op de aanbevelingen van GREVIO, over de implementatie van het Verdrag van Istanbul. De VVR zoomde in op aanbeveling 202, waarin GREVIO aandringt op noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat familierechters bij het vaststellen van voogdij en omgangsrecht rekening houden met aspecten van geweld. Volgens het kabinet zijn er al voldoende waarborgen. De VVR vindt dat te kort door de bocht en heeft dat in de brief geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De VVR besloot haar brief met het verzoek om de bewindspersonen te wijzen op de noodzaak van extra maatregelen, waaronder de verbeteracties zoals geformuleerd in het recente onderzoek van Regioplan ter concretisering van de aanbevelingen van GREVIO om beleid aangaande huiselijk geweld meer genderspecifiek te maken.

Artikelen over Huiselijk Geweld en Familierecht
Op de themapagina Huiselijk geweld in het familierecht zijn inmiddels naast de introductie door Ariane Hendriks al drie artikelen geplaatst van deskundigen op het gebied van familierecht en huiselijk geweld. Ook de actuele jurisprudentie pagina over dit onderwerp zit erbij. Wie een artikel wil bijdragen wordt verzocht contact op te nemen met Ariane Hendriks, die de voorbereidingen voor het congres organiseert. De webredactie ontvangt graag tips voor te plaatsen jurisprudentie, zo mogelijk met samenvatting.

Commentaren en artikelen van leden op vrouwenrecht.nl
Van een aantal leden is sinds de vorige nieuwsbrief een lezenswaardig commentaar of artikel geplaatst. Zo wijzen Jeroen de Wildt en Carien Evenhuis de Eerste Kamer erop dat ze het voorgestelde vrouwenquotum in het wetsvoorstel Meer evenwichtige m-v verhouding in top bedrijfsleven steunen. Het eveneens in het wetsvoorstel opgenomen mannenquotum kan echter de internationaalrechtelijke toets niet doorstaan.
Oud-voorzitter Joke Swiebel publiceert met enige regelmaat gedegen artikelen over de geschiedenis van de Algemene Wet gelijke behandeling en aanverwante dossiers. In een ervan komt ook een VVR-reactie in een voetnoot voor.
De webredactie plaatst graag ook van andere leden bijdragen!

ALV en Congres op 7 oktober 2021
Nu het Congres naar oktober is verplaatst is er alle aanleiding om dan ook meteen, eerder op de middag, de jaarlijkse ALV te houden, die immers elk jaar in het najaar, meestal oktober, plaats vindt.
Over locatie en programma denkt het bestuur nog na. Wellicht kan de ALV in hybride vorm gehouden worden, zodat ook via internet deelgenomen kan worden.