Nieuwsbrief VVR mei 2020

Sinds de vorige nieuwsbrief op 8 maart is het sociale en economische bestaan in Nederland en elders dramatisch veranderd. De impact op het leven, ook van VVR leden, zal groot zijn geweest.
Het bestuur hoopt dat het alle leden naar omstandigheden goed gaat en wenst diegenen die in aanraking kwamen met of zelfs dierbaren ten prooi zagen vallen aan COVID-19 veel sterkte.
Houd goede moed!
In een volgende nieuwsbrief hopen we weer bijeenkomsten (na de zomer) van de VVR en verwante organisaties te kunnen aankondigen. De afgelopen tijd vonden de activiteiten vooral in cyber space plaats, zoals u in deze nieuwsbrief kunt lezen. Veel leesplezier!

Huishoudelijk personeel zonder werk en inkomen – steun de crowdfundingsactie
Vanaf medio maart gingen heel wat mensen zo veel mogelijk thuis werken, op dringend verzoek van werkgever en/of omdat hun kinderen niet meer naar school konden. Daar waar normaal gesproken hulpen of werksters het huis aan kant maakten op de vaste schoonmaakochtend of -middag, waren velen van hen nu niet meer welkom. Lang niet alle particuliere werkgevers betalen het loon door, zoals ze horen te doen (zegt ook minister Koolmees van SZW). Voor de migrant domestic workers zonder verblijfspapieren een dramatische situatie: van de een op de andere dag zonder inkomsten, terwijl de kosten van levensonderhoud doorlopen en terugkeren naar het land van herkomst vaak geen optie is. Zelforganisaties zijn een crowdfundingsactie gestart. De FNV steunt deze actie. De VVR ook – vandaar de oproep om mee te doen. Maak genereus geld over – er gingen al enige VVR-leden voor!

Ook huishoudelijk personeel mét verblijfspapieren is in de problemen gekomen, waaronder PGB-zorgverleners. Ze hebben geen recht op een WW-uitkering, want conform de Regeling Dienstverlening aan Huis zijn ze niet sociaal verzekerd. Hopelijk kan het proefproces, waarover in de vorige Nieuwsbrief werd bericht, daar verandering in brengen.

Uitkomst digitale vergadering werkgroep geweld tegen vrouwen 25 maart 2020
De eerste vergadering van de werkgroep geweld tegen vrouwen werd meteen de eerste digitale vergadering van een VVR-werkgroep. Op 25 maart is de werkgroep geweld tegen vrouwen (voorheen: werkgroep seksueel en huiselijk geweld) voor het eerst bijeengekomen. De bijeenkomst stond in het teken van het (toen nog niet gepubliceerde) wetsvoorstel seksuele misdrijven, waarin o.a. seks tegen de wil strafbaar wordt gesteld. Het voornemen tot strafbaarstelling van seks tegen de wil is door de leden van de werkgroep inhoudelijk besproken. Ook is besproken dat de VVR een reactie op het wetsvoorstel zal indienen tijdens de online consultatieronde, die tot medio augustus open staat. Daarnaast zijn ideeën uitgewisseld over de rol van de werkgroep en over overige thema’s waar de werkgroep in de toekomst mee aan de slag kan. Vragen of opmerkingen over de werkgroep geweld tegen vrouwen kunnen worden geadresseerd aan: werkgroepgeweld@vrouwenrecht.nl.

Draft General Recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration
In april 2020 publiceerde het CEDAW-Comité uiteindelijk de (eerste) concept tekst van de beoogde aanbeveling over mensenhandel in vrouwen en meisjes in de context van wereldwijde migratie. Aanvankelijk was het plan al vanaf de zomer 2019 een concept te laten circuleren. Verdragsstaten, VN-organisaties en NGO’s werden uitgenodigd om uiterlijk 12 mei 2020 concreet commentaar te leveren, in maximaal 5 pagina’s. Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft na consultatie van de in het Netwerk samenwerkende organisaties een commentaar ingestuurd. Een aantal VVR-leden waren hierbij intensief betrokken. Daarom en vanwege de korte termijn heeft het VVR-bestuur afgezien van een eigen commentaar. In eerder stadium heeft de VVR met een position paper aan de discussie over de nieuwe Algemene Aanbeveling van CEDAW bijgedragen. Onder de lange lijst van landen en organisaties die CEDAW suggesties hebben meegegeven bevindt zich ook de Nederlandse regering.

Follow-up VVR congres over aanbevelingen Commissie Herijking Ouderschap
Over twee onderwerpen waar de staatscommissie Herijking Ouderschap aanbevelingen over heeft geformuleerd waren korte internetconsultaties, die pal na Hemelvaartsdag sloten: draagmoederschap en deelgezag. Over beide heeft het bestuur een korte reactie geformuleerd. U vindt ze op de VVR-website (deelgezag, draagmoederschap).

Brief aan Eerste Kamer over Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging
In maart vroeg de VVR de leden van de vaste commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer om minister Dekker te verzoeken duidelijk te maken hoe de toepassing van de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging in lijn is met de verplichtingen onder het VN-Vrouwenverdrag. Die verplichtingen zijn door CEDAW geduid in General Recommendation 33 on women’s access to justice. Ook het Istanbul-verdrag bevat vergelijkbare verplichtingen.
Een paar jaar geleden organiseerden VVR en Netwerk VN-Vrouwenverdrag samen een Expertbijeenkomst over GR 33, waarvan een uitvoerig verslag is gemaakt.

Equal Pay Questionnaire Europese Commissie
Door de Directie Emancipatie van het Ministerie OCW er op geattendeerd heeft de VVR een internet questionnaire over transparantie van lonen en andere maatregelen die gelijke beloning in de praktijk moeten stimuleren ingevuld. Basis voor de antwoorden was gelegd in een themabijeenkomst over gelijk loon vorig jaar van de werkgroep  Sociaal en Europees Recht samen met Bureau Clara Wichmann.

Feministo in Support of Seks Workers’s Rights
Ter gelegenheid van internationale vrouwendag 2020 hadden feministen, sekswerkers en bondgenoten in Europa een manifest gemaakt om de steun te mobiliseren voor de erkenning van sekswerk als werk. De VVR heeft het manifest ondertekend. Vlak na de lancering van het manifest is ook deze sector wereldwijd hard geraakt door alle beperkende maatregelen in verband met het Coronavirus. In Nederland bleken de meeste sekswerkers buiten de ondersteunende maatregelen voor het bedrijfsleven inclusief ZZP’ers te vallen, alle lobby van sekswerkersorganisaties samen met onder andere SW-expertise, waar ook VVR-leden aan meewerken, ten spijt. Het ziet er naar uit dat dit de laatste sector wordt waar de beperkende maatregelen versoepeld worden.

Online vrouwenrechtswinkel van start
Naast de Vrouwenrechtswinkel Nijmegen, die al sinds 1986 bestaat, en de vrouwenrechtswinkel Maastricht (opgericht in 1993) is onlangs een online vrouwenrechtswinkel van start gegaan: VraagClara. Het initiatief is onderdeel van de Alliantie Samen werkt het!. Dit is een door het ministerie van OCW gesubsidieerd samenwerkingsproject van Women Inc met Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwenraad en WO=MEN.
Het VVR-bestuur is verheugd dat er nu een online vrouwenrechtswinkel is die toegankelijk is voor vrouwen uit heel Nederland. Met enige regelmaat melden individuele vrouwen zich met juridische vragen via vrouwenrecht.nl bij de VVR. Antwoord, maar vooral begeleiding gaat de spankracht van een vrijwilligersorganisatie als de VVR te boven. Het bestuur zal dan ook graag doorverwijzen naar VraagClara.nl, net als nu al naar de vrouwenrechtswinkels in Nijmegen en Maastricht. Ook in Amsterdam is een vrouwenrechtswinkel voor vrouwen uit Amsterdam in oprichting (als pilot), zo valt te lezen in de Nota gendergelijkheid 2019-2022 van de Gemeente Amsterdam: de Rosa Manus rechtswinkel.

Het verslag van de 16de ALV 10 oktober 2019
Onlangs is het verslag van de Algemene Ledenvergadering van de VVR op 10 oktober 2019 op de website geplaatst. U vindt het op het ledengedeelte van de website (Ledeninfo).

Relevantie jurisprudentie, artikelen en andere publicaties leden
De webredactie plaatst graag samenvattingen van en verwijzingen naar relevantie jurisprudentie over vrouw & recht in de jurisprudentierubriek. Een upload van of een verwijzing naar artikelen of andere publicaties van leden geven we graag een plek bij Opinie. Stuur uw tips naar de webredactie.