Nieuwsbrief november 2018

22 november 18.30 werkgroep Sociaal over Zwangerschapsdiscriminatie
Een ruimhartiger schadevergoeding bij niet-verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst wegens zwangerschap
?‘ is de titel van de komende bijeenkomst van de werkgroep Sociaal en Europees Recht. Marlies Vegter (specialist arbeidsrecht in brede zin en gelijke behandelingsrecht) zal het recht op materiële en immateriële schadevergoeding van de zwangere werkneemster bespreken aan de hand van een aantal recente uitspraken en annotaties – zie ook de Agenda op de website. De uitspraken zijn merendeels in de jurisprudentie database van vrouwenrecht geplaatst.
Vervolgens komt de vraag aan de orde of de zwangere werkneemster mogelijk aanspraak kan maken op een ruimhartiger schadevergoeding in het licht van recente jurisprudentie over de billijke vergoeding. Pauline de Casparis (advocaat) bespreekt vervolgens net arrest New Hairstyle (Hoge Raad 30 juni 2017, JAR 2017/188).
Hopelijk kan ook nog even stil gestaan worden bij de vraag of Nederland voldoende maatregelen neemt tegen zwangerschapsdiscriminatie – dit in verband met de follow-uprapportage CEDAW (zie hieronder).
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via werkgroepsociaal@vrouwenrecht.nl
Aanmelding vooraf (uiterlijk 19 november) is noodzakelijk wegens beperkte plaatsruimte en het bestellen van broodjes.

Follow-up rapport van Nederland ingediend bij CEDAW
In zijn Conclusies en aanbevelingen in november 2016 (zesde rapportagecyclus) had het CEDAW-Comité het Koninkrijk der Nederlanden opgedragen tussentijds te rapporteren over de aanbevelingen betreffende gender-stereotypering, dataverzameling betreffende geweld tegen vrouwen en maatregelen tegen zwangerschapsdiscriminatie en seksuele intimidatie. De Nederlandse regering heeft dit vier pagina’s tellende follow-up rapport tijdig ingediend bij CEDAW en een week later, op 15 november, naar de Tweede Kamer verzonden.

Schaduwproces follow-up rapportage
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag was al met een schaduwproces begonnen. Alle organisaties die de schaduwrapportage in 2016 hebben onderschreven zijn benaderd met de vraag wie actief betrokken wil worden op deze onderwerpen. Probleem is wel dat de tijd beperkt is: uiterste inleverdatum bij CEDAW is al op 10 januari 2019. Gezien de eindejaarsfeestdagen en bijbehorende vakantieperiode betekent dit dat uiterlijk 15 december al een concepttekst ter ondertekening rond moet gaan.
Gezien de beperkte tijd ligt het voor de hand de nadruk te leggen op kritiek op de regeringsrapportage: het vier pagina’s tellende follow-up rapport. Suggesties per email zijn welkom!
Op dit moment circuleren de data 27 of 29 november ’s middags in Utrecht voor een NGO-consultatie bijeenkomst ter voorbereiding. Op die data blijken er ook andere belangwekkende bijeenkomsten over verwante problematiek te zijn – niet verwonderlijk, onder meer vanwege de tiendaagse over geweld tegen vrouwen. Let op de agenda op de website van het Netwerk welke datum het wordt!
Aanmeldingen zijn welkom, vóór 22 november. Als er minder dan tien aanmeldingen zijn zal er geen bijeenkomst plaatsvinden, maar zal met ieder die zich meldt per email en/of telefonisch contact worden opgenomen.

Brainstorm werkgroep migratierecht
De initiatiefnemers van de werkgroep migratierecht willen in januari een brainstormbijeenkomst organiseren om samen na te denken over invulling van de activiteiten van de werkgroep. Gedacht kan worden aan het samen bespreken van jurisprudentie, maar ook aan een inleiding met discussie over een actueel onderwerp. Locatie wordt waarschijnlijk Amsterdam, ten kantore van een van de initiatiefnemers. Leden die daar belangstelling voor hebben kunnen zich alvast melden (reacties op de vorige nieuwsbrief zijn al doorgegeven).

NGO schaduwrapportage Verdrag van Istanbul verstuurd
De NGO schaduwrapportage “Joining Forces to Break the Circle of Violence Against Women” ten behoeve van de eerste evaluatie van de Nederlandse implementatie van het Verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld van de Raad van Europa is naar GREVIO verstuurd. De door het Netwerk VN-Vrouwenverdrag opgestelde rapportage beoogt over de hele breedte van het verdrag een beeld te geven en telt 70 paragrafen. De schaduwrapportage is door 52 Nederlandse organisaties ondertekend. De VVR was daar één van. Over een aantal deelonderwerpen is door andere organisaties een eigen schaduwrapport ingediend. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft een rapport vervaardigd.
Naar verwachting zal het toezichthoudende comité GREVIO de schaduwrapportages meenemen in haar toelichtende vragen aan de Nederlandse regering en ter voorbereiding van haar bezoek aan Nederland d.d. 11-15 maart volgend jaar. Gedurende dit bezoek is er ook een rol voor de NGO’s voorzien. Zo mogelijk zal de VVR participeren.
De regeringsrapportage en de schaduwrapportages zijn te vinden op de landenpagina van Nederland van Raad van Europe betreffende het Istanbul Verdrag.

Zo’n 16.500 zelfstandige vrouwen vroegen compensatie voor 18.000 gemiste bevallingsuitkeringen!
Stond bij de vorige nieuwsbrief in augustus de teller nog op 12.000, het UWV meldde onlangs dat zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag indienden voor de compensatie-uitkering voor gedupeerde zelfstandigen. Zij kregen hun kind tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008, toen er geen zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen bestond. De regering schatte het aantal gedupeerden op 17.000 à 20.000. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record: nooit eerder werd een zo hoog percentage gehaald bij een door juridische procedures afgedwongen compensatie- of reparatieregeling.
Zelfstandigen en meewerkende vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 zijn bevallen komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling. Zij vielen destijds onder het overgangsrecht en kwamen dus wel in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering van de WAZO. Dat wisten veel vrouwen niet. Na wat vijven en zessen heeft het UWV erkend dat deze vrouwen alsnog een WAZO-uitkering kunnen aanvragen. Naar verluidt gebeurt dat ook.

Nieuwe bestuursleden
De ALV op 18 oktober heeft drie nieuw bestuursleden verkozen: Mieke van den Bergh, Hester Jansen en Luna Vollebregt. Zij vormen het bestuur met Leontine Bijleveld, Margreet de Boer en Sara Etty, die vorig jaar aantraden. Aan het eind van deze maand zal de eerste bestuursvergadering in de nieuwe setting plaatsvinden. Ondertussen is het (concept) verslag van de ALV op het ledengedeelte van de website geplaatst (met dank aan scheidend bestuurslid Marina van de Vijver).