Nieuwsbrief VVR augustus 2018

5 september – bijeenkomst over wetsvoorstel beperking partneralimentatie
Vlak voor het zomerreces besprak de Tweede Kamer het aangepaste initiatief wetsvoorstel herziening partner alimentatie, dat de maximale duur van de alimentatie wil bekorten tot vijf jaar (nu twaalf). Het vervolg, het antwoord van initiatiefnemers in eerste termijn zal binnenkort in de Kamer geagendeerd worden.
Volgens de VVR zijn belangrijke vragen over het overgangsrecht nog onvoldoende uit de verf gekomen en is het zinvol om vanuit de rechtspraktijk naar die problematiek te kijken. Bijvoorbeeld: kan het traineren van inschrijving van de echtscheiding een voor- resp. nadeel van zeven jaar alimentatiebetaling resp. –ontvangen opleveren (pakweg € 100.000)?
Daarom heeft de VVR de woordvoerders van alle fracties en de initiatiefnemers uitgenodigd op woensdag 5 september 16 -17.30 uur in de Van der Poelzaal 2 in Nieuwspoort. Advocaten (en VVR-leden) Ingrid Vledder en Ariane Hendriks zullen op basis van ervaringen in hun rechtspraktijk de knelpunten vanuit vrouw en recht perspectief toelichten.
Achtergrond informatie: de VVR hield al in september 2015 een themabijeenkomst over het onderwerp, waarbij mede-initiatiefnemer Jeroen Recourt (PvdA) aanwezig was. Het wetsvoorstel is sindsdien aangepast en verbeterd, eerst in maart 2017 en vervolgens op 11 juni 2018. Hoewel er enige scherpe kanten van de voorstellen af zijn gehaald, dreigt het vooral voor 50+ vrouwen slecht uit te pakken. Zeker in het licht van recent internationaal onderzoek van Marsh & McLennan Companies’ Global Risk Centre waar HRPraktijk vorige week mee kwam: de helft van de 50-plussers loopt risico baan te verliezen door automatisering. Landen met hogere vergrijzingspercentages (zoals Nederland) lopen grotere risico’s op automatisering van taken van oudere werknemers.
VVR-leden en andere belangstellenden zijn van harte welkom, mits ze zich aanmelden – als de beperkte plaatsruimte overschreden dreigt te worden zal een wachtlijst worden ingesteld. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

18 oktober congres VVR: mediation bij genderongelijkheid en geweld tegen vrouwen?
Op donderdagmiddag 18 oktober 2018 vindt het jaarlijkse congres van de VVR plaats in Utrecht op de rechtenfaculteit (Janskerkhof2-3). Dit jaar staat het congres in het teken van mediation.
Procederen om op te komen voor je rechten en geschillen te beslechten wordt niet altijd positief gewaardeerd. De negatieve waardering blijkt uit gebruikte terminologie: claimcultuur, vechtscheidingen, juridisering van conflicten, toernooimodel.
Alternatieve geschilbeslechting, mediation en herstelbemiddeling worden vaak als alternatieven gepresenteerd die tot betere oplossingen voor iedereen leiden.
Vanuit de vrouwenrechten-beweging is altijd met enige argwaan naar mediation gekeken. Mediation veronderstelt immers overleg vanuit een gelijkwaardige positie, terwijl die gelijkwaardigheid er nu juist niet is bij conflicten die te maken hebben met geweld tegen vrouwen of ongelijke behandeling van vrouwen.
Op het congres onderzoeken we of, wanneer en onder welke voorwaarden mediation zinvol is in zaken van genderongelijkheid en geweld, en of, wanneer en onder welke voorwaarden de rechtvaardigheid beter gediend is met ‘het toernooimodel’.

Het congres start met een inleiding van mr. Janny Dierx, ervaren mediator die zich heeft gespecialiseerd in mediation in strafzaken en bij ernstige conflicten zoals seksueel, huiselijk en eergerelateerd geweld. Zij heeft hierover ook gepubliceerd. Janny Dierx zal ingaan op de mogelijkheden die mediation kan bieden in zaken van ongelijke behandeling of geweld tegen vrouwen, en in situaties waarin er sprake is van (gender) ongelijkheid tussen partijen, bijvoorbeeld bij echtscheidingen. Zij zal ook bespreken wat de randvoorwaarden en aandachtspunten hierbij zouden moeten zijn.
In een paneldiscussie daarna zullen ervaren mediators vanuit hun praktijkervaring op verschillende rechtsgebieden reageren op de inleiding van Janny Dierx. In gezamenlijkheid zullen we proberen de discussie op het onderwerp een stap verder te brengen én concrete aanbevelingen te doen aan onder meer mediators, advocaten en hulpverleners.
Het definitieve programma volgt, maar u kunt zich nu alvast aanmelden – er is ruimte voor 50 deelnemers.
Voor VVR-leden is deelname gratis (dat geldt ook als u zich nu aanmeldt als lid).Niet leden betalen € 25 en studenten € 10.

Algemene Ledenvergadering 18 oktober 2018 13.15 uur
De jaarlijkse ALV vindt plaats voorafgaande aan het jaarcongres op hetzelfde adres, maar in een andere zaal (De Stijlkamer). Vergaderstukken zullen medio september naar de leden toegezonden worden.

Brief over voordrachtsprocedure GREVIO
Het Verdrag van Istanbul, kort voor Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, kent een expertcomité, dat de rapportages van landen die partij zijn beoordeelt en aanbevelingen opstelt ter verbetering. Dat expertcomité heet GREVIO. De onafhankelijke experts worden voorgedragen door landen die geratificeerd hebben, in samenspraak met NGO’s. Nederland mocht dit jaar voor het eerst voordragen en heeft dat ook gedaan – Aleid van den Brink, gepensioneerd directeur van de Blijf Groep – echter zonder transparante procedure of betrokkenheid van NGO’s. Een aantal NGO’s is hier ontstemd over en vindt dat dat in de toekomst beter moet. Ze schreven er een brief over aan het ministerie van VWS. De VVR heeft de brief ondertekend.

Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Het schrijfteam van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag voor de schaduwrapportage van het Verdrag van Istanbul heeft een beredeneerde inhoudsopgave daarvoor voorgelegd aan de experts uit de NGO’s uit het veld. Commentaar en aanvullingen zijn verwerkt. Een eerste versie van het schaduwrapport zal op 10 september gereed zijn en opnieuw worden voorgelegd. VVR-bestuurslid Margreet de Boer zal op een drietal punten tekst aanleveren. VVR-bestuurslid Marina van de Vijver heeft bijgedragen aan de verslaglegging van de voorbereidende bijeenkomsten. De verslagen staan op de website van het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, met een speciale box voor het schaduwproces van het Istanbul Verdrag.

Compensatie-uitkering zwangerschap al door 12.000 zelfstandigen aangevraagd
Volgens een klein berichtje in NRC Handelsblad (14 augustus 2018) hebben al 12.000 vrouwen een compensatie uitkering van € 5.600 aangevraagd – zij werkten als zelfstandige en kregen tussen 7 mei 2005 en 4 augustus 2008 een kind zonder een zwangerschapsuitkering. De VVR was vanaf het begin spil in de procedures die na 13 jaar gewonnen werden. Voor 1 oktober 2018 moeten de aanvragen voor de compensatie ingediend zijn bij het UWV.

Nieuw leven voor werkgroep migrantierecht
Het bestuur is verheugd dat zich iemand heeft gemeld als trekker van de werkgroep migratierecht. Wie weet kan er dit najaar een bijeenkomst plaatsvinden. Leden die daar belangstelling voor hebben kunnen zich alvast melden.

Vergoeding na zwangerschapsdiscriminatie
De werkgroep sociaal en Europees recht zal in november een bijeenkomst houden over vergoeding na zwangeschrschapsdiscriminatie. Dit naar aanleiding van een uitspraak van rechtbank Den Haag in maart van dit jaar. In september zal gepeild worden ondr de leden welke datum het beste uitkomt. Wie nog niet tot de emailgroep van de werkgroep hoort, kan zich hiervoor opgeven.