Nieuwsbrief VVR april 2018

20 april a.s.: Expertmeeting #metoo & #time’sup. Van social media naar de Nederlandse rechtszaal
De VVR nam het initiatief om samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en de Universiteit van Amsterdam (ACELG) een bijeenkomst te organiseren over # metoo en het recht.
Na inleidingen van Maartje Govaert (partner arbeidsrecht bij Norton Rose Fulbright) en
Marloes van Noorloos (UHD straf(proces)recht bij Tilburg University), volgt een ronde tafel waar maar liefst zeven andere experts eveneens aanschuiven, waaronder vier VVR-leden. Hun namen en meer informatie vindt u op de website.
Vrijdagmiddag 20 april 2018: Rechtenfaculteit Universiteit van Amsterdam.
Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden: info@clara-wichmann.nl.

Ontwikkelingen CEDAW Zwangere zelfstandigen
Na een kleine 13 jaar procederen is de zaak van de zwangere zelfstandigen die in strijd met het VN-vrouwenverdrag geen zwangerschapsuitkering kregen tussen 2004-2008 nu bijna afgelopen. Met een laatste zitting van de CRvB op 15 maart is de zaak voor drie klaagsters bij CEDAW afgerond. Zij krijgen hun geld (compensatie plus een vergoeding voor rente en kosten vóór half april. De grote groep, tussen de 17.000 en 20.000 vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 augustus 2008 zijn bevallen, moet de compensatie aanvragen tussen 15 mei en 1 oktober 2018. Betaling kunnen deze vrouwen in het eerste kwartaal van 2019 tegemoet zien (als ze aan de voorwaarden voldoen).
Er zijn vrouwen die buiten de boot dreigen te vallen: zij die tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 zijn bevallen. Zij waren merendeels zwanger ten tijde van de afschaffing en hadden in theorie recht op een uitkering via overgangsrecht, maar daar was geen bekendheid aan gegeven. Iets soortgelijks geldt voor een beperkt aantal vrouwen die op of kort na 4 augustus 2008 zijn bevallen: de nieuwe ZEZ-uitkering was versneld ingevoerd, maar dat wist niet iedereen (ook niet alle UWV-kantoren). Zij zullen zelf juridische stappen moeten ondernemen om ook voor compensatie in aanmerking te komen. VVR, FNV en PPF hebben tevergeefs getracht minister en parlement tot bijstelling te bewegen. Namens klaagsters is in een brief aan het CEDAW-Comité aandacht gevraagd voor beide groepen. Het follow-up proces van CEDAW loopt immers nog (bij elke gegrond verklaarde klacht entameert CEDAW een follow-up prcoes om de uitvoering van de aanbevelingen te monitoren en stimuleren).
Het Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen, door FNV Vrouw i.s.m. de VVR ingericht na het positieve oordeel van CEDAW in 2014, is overgegaan naar FNV Zelfstandigen. Laatste nieuwtjes zullen vanuit FNV Zelfstandigen het veld bereiken.

Verslag bijeenkomst VN-Vrouwenverdrag en Gendergerelateerd geweld
Op 15 februari 2018 vond een expertbijeenkomst plaats naar aanleiding van de nieuwe Algemene Aanbeveling van het CEDAW-Comité over gendergerelateerd geweld. Netwerk VN-Vrouwenverdrag, VVR en Movisie werkten hierbij samen. Het verslag van de bijeenkomst is inmiddels naar de deelnemers en degenen die op de wachtlijst stonden gestuurd. Online ook voor andere belangstellenden te raadplegen of down te loaden.

Verslag symposium over rechten van vrouwelijke asielzoekers
Ook van het symposium over rechten van vrouwelijke asielzoekers op 23 november 2017 is een verslag verschenen. Opgenomen zijn ook de powerpoint presentaties van twee van de spreeksters. Te raadplegen of down te loaden via de verenigingswebsite. Verzending naar deelnemers was wegens ziekte vertraagd. Dat zal een dezer dagen plaatsvinden.

Nieuwe jurisprudentie op vrouwenrecht.nl
Dankzij inzendingen van een aantal leden is de laatste maanden de jurisprudentie database aangevuld met een aantal actuele uitspraken op het terrein van arbeidsrecht. Zoals: seksuele intimidatie in relatie tot ontslagrecht, een billijke vergoeding vanwege het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract (zwangerschapsdiscriminatie), gevaarlijke stoffen, borstvoeding en uitkeringsrechten.
Wie de webredactie op uitspraken wil wijzen, ook op andere rechtsgebieden, wende zich tot webredactie@vrouwenrecht.nl. Bij voorbaar veel dank!

12 april NJCM-seminar:Gezinshereniging in Straatsburgs en Luxemburgs perspectief
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens volgt in gezinsherenigingszaken een toetsingsmodel dat het mogelijk maakt om structureel niet inhoudelijk in te grijpen in het recht van staten om migratie te reguleren. In tegenstelling tot het EHRM kijkt het Hof van Justitie van de Europese Unie juist steeds kritisch naar nut en noodzaak van het handhaven van nationale migratierechtelijke criteria. Dit zijn conclusies van Eva Hilbrink in haar onlangs verschenen proefschrift ‘Adjudicating the Public Interest in Immigration Law’.
Op de bijeenkomst komen aan de orde onder meer de glijdende schaal, het vereiste van het ophalen van een inreisvisum of het behalen van een inburgeringsexamen in het land van herkomst, de belangen van het kind, en de vraag in hoeverre mag worden tegengeworpen dat gezinsbanden zijn opgebouwd tijdens een onzekere verblijfsstatus.
Sprekers:
Eva Hilbrink, juridisch specialist Europees migratierecht bij Stichting Migratierecht Nederland
Jorg Werner, advocaat bij Hagg en Van Koesveld Advocaten
Lisardo Fernandez Ferreiro – stafjurist bij de rechtbank Amsterdam
Voorzitter: Tineke Strik, universitair docent Centrum voor Migratierecht Nijmegen
Meer informatie op de website van het NJCM.
Praktische informatie: datum en tijd Donderdag 12 april 2018 – 19.00 tot 21.00 uur
Plaats: Het Nutshuis, Riviervismarkt 5 Den Haag
Gratis toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van advocaten die PO-punten willen behalen.
Aanmelden: NJCM@law.leidenuniv.nl