Nieuwsbrief VVR maart 2018

Vooraankondiging: 20 april bijeenkomst #metoo en het arbeidsrecht
Op initiatief van de VVR organiseert de werkgroep Sociaal en Europees Recht samen met het Proefprocessenfonds Clara Wichmann een bijeenkomst over #metoo en het arbeidsrecht. Vrijdagmiddag 20 april in een collegezaal van het nieuwe rechtenfaculteitsgebouw van de Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 166( vleugel A) 1018 WV Amsterdam. Middagvoorzitter is Kathelijne Buitenweg, nu vice-fractievoorzitter van Groen Links in de tweede Kamer, voorheen lid van het College voor de Rechten van de Mens en daarvoor voorzitter van het Proefprocessenfonds. Het programma zal binnenkort op de agenda van vrouwenrecht.nl staan.

Volle bak bij bijeenkomst CEDAW aanbeveling 35 (gendergerelateerd geweld)
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseerde op 15 februari 2018 in samenwerking met Movisie en de VVR een expertmeeting over de aanbeveling van het CEDAW Comité m.b.t. gendergerelateerd geweld (algemene aanbeveling nr. 35) en de implicaties hiervan voor het Nederlandse beleid.
Het was een geanimeerde bijeenkomst in een bomvolle zaal. Late aanmelders waren op een wachtlijst geplaatst om bij een afmelding toch nog geplaatst te kunnen worden. Bestuursleden Margreet de Boer en Sara Etty hielden een inleiding. Er wordt hard gewerkt aan het verslag dat binnenkort op vrouwenrecht.nl te vinden zal zijn. Speciaal voor deze bijeenkomst heeft het Netwerk VN-Vrouwenverdrag een Nederlandstalige samenvatting van de Algemene Aanbeveling gemaakt.

Uitkeringsrechten voor zwangere zelfstandigen 2004 (of 2005?) -2008
In een recent schrijven aan de Minister van SZW herhalen de FNV, Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann hun pleidooi voor verruiming van de compensatieregeling. Dit is in lijn met zowel de klachtuitspraak van CEDAW als met het tussenvonnis van de CRvB (zie vorige nieuwsbrief). In die brief dringen de organisaties ook opnieuw aan op snelle invoering van de aangekondigde compensatieregeling.
Als het aan de minister ligt geldt de compensatieregeling alleen voor vrouwen bevallen vanaf 7 mei 2005 en tot 4 juni 2008. Vóór 7 mei 2005 gold het overgangsrecht: iedereen die zwanger was ten tijde van de ingangsdatum van de Wet Einde Toegang WAZ, had toch aanspraak op een zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen kunnen maken. Probleem is dat er geen ruchtbaarheid aan het overgangsrecht is gegeven, terwijl de media wel berichtten over de afschaffing van de zwangerschapsuitkering. Ook is bekend dat UWV-kantoren destijds aanvraag hebben ontmoedigd en zelfs (onrechtmatig) hebben afgewezen. De VVR heeft op basis van kamerstukken uit die tijd, berekend dat ongeveer 30% van de vrouwen die in theorie wel aanspraak konden maken op een uitkering krachtens de overgangsregeling, deze niet hebben verkregen, om uiteenlopende redenen. Het gaat om iets van 1200! Ook rond de invoeringsdatum van de nieuwe ZEZ-uitkering, 4 juni 2008, hebben vrouwen een uitkering misgelopen. Die invoeringsdatum is vervroegd op verzoek van de Tweede Kamer – minister Donner wilde aanvankelijk het UWV een redelijke termijn kunnen om de nieuwe uitkeringsregeling voor te bereiden. Inderdaad blijken er door de vervroegde ingangsdatum vrouwen tussen wal en schip te zijn gevallen. In dit geval lijkt het eerder om een tiental te gaan dan om honderdtallen. De VVR ziet dan ook geen reden om deze vrouwen niet ook onder de compensatieregeling te laten vallen.

Nieuwe zitting bij Centrale Raad van Beroep
Ondertussen is de zaak van de drie klaagsters bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) nog niet afgerond. UWV had medio november een gewijzigde beslissing op bezwaar afgegeven. Die luidde kort samengevat dat het UWV bereid is de drie procederende vrouwen ook in aanmerking te laten komen voor de compensatieregeling en om het griffierecht te vergoeden. Klaagsters maakten gebruik van de mogelijkheid te reageren: ze vragen de CRvB het UWV ook te veroordelen tot de proceskosten in beroep en hoger beroep, de wettelijke rente en als schadevergoeding de kosten in de procedure voorafgaande aan de klachtprocedure bij CEDAW. Hierop heeft het UWV weer (negatief) gereageerd en tot slot de drie procederende vrouwen. Inmiddels heeft de CRvB laten weten medio maart weer een zitting te willen houden. Wordt vervolgd dus.

Verslag symposium over de rechten van vrouwelijke asielzoekers
De goed bezochte bijeenkomst na de 14de ALV van de VVR op 23 november 2017 stond in het teken van de rechten van vrouwelijke asielzoekers. Het vervaardigen van een verslag daarvan ondervond de nodige hinder van ziektes en andere besognes, maar inmiddels is het dan aan de spreeksters toegezonden ter fiattering. Naar verwachting zal het medio maart naar de deelnemers gestuurd en op de website vrouwenrecht.nl geplaatst worden.
Vijf vrouwenorganisaties (Koninklijk LVVH Vrouwennetwerk , NVR, Vrouwen van Nu, Zonta International en Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging) hadden eerder een grote bijeenkomst over het thema Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid georganiseerd. Op basis van de aanbevelingen uit die bijeenkomst is nu een Manifest vervaardigd, dat op maandagmiddag 5 maart in Den Haag wordt aangeboden aan de vaste Commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer, de IND, COA, Vluchtelingenwerk en de VNG. Ziekte en andere besognes gooien opnieuw roet in het eten wat betreft een bijdrage van de VVR aan deze bijeenkomst. De aanbevelingen uit het manifest liggen in dezelfde sfeer als wat juridischer benadering van de VVR.

Coalitie studerende moeders boekt succes
De VVR neemt actief deel in de in 2015 opgerichte Coalitie Studerende Moeders met het  Steunpunt Studerende Moeders, Public Interest Litigation Project (PILP), proefprocessenfonds Clara Wichmann, FNV Vrouw en de Nederlandse Vrouwenraad. Eind afgelopen jaar boekte de Coalitie succes: na een aangenomen motie berichtte minister van Engelshoven voornemens te zijn het zwangerschapsverlof in het MBO wettelijk te willen regelen. Een wetsvoorstel hiertoe zal over ruim een jaar worden ingediend. Ondertussen werkt het ministerie in samenwerking met partijen in het veld (waaronder de Coalitie) aan een handreiking om scholen te informeren hoe ze in de praktijk rekening kunnen houden met zwangere studenten en studerende moeders om te voorkomen dat deze onnodige studievertraging of zelfs uitval (en daarmee studieschuld!) oplopen.
De VVR is blij met deze vooruitgang ten langen leste en hoopt dat de minister ambitie laat zien wat betreft invoering. Zou met ingang van het volgend schooljaar de handreiking klaar en onder ieders aandacht gebracht kunnen zijn en een jaar later het zwangerschapsverlof ingevoerd? De reden dat de VVR tempo aanbeveelt is onder meer gelegen in het feit dat studentes in de knel zich vaker melden via onze website. Dat is slechts het topje van de ijsberg!

Verdeling bestuursfuncties
Op zijn eerste vergadering heeft het bestuur de bestuursfuncties verdeeld, voorlopig voor dit bestuursjaar. Marina van de Vijver blijft penningmeester, Leontine Bijleveld is voorzitter en Margreet de Boer secretaris. De wijzigingen zijn bij de Kamer van Koophandel verwerkt en meteen op de website kenbaar gemaakt.
Het bestuur prijst zich gelukkig dat oud-bestuursleden Joke Swiebel en Ines Orobio de Castro beheer en redactie van de Facebookpagina van de VVR resp. het Twitteraccount voortzetten.

CLWI-VVR fonds
Het bestuur is in de weer om activiteiten voor de rest van het jaar in de stijgers te zetten. Daarbij zou het CLWI-VVR fonds goede diensten kunnen bewijzen voor verdiepende activiteiten die reuring veroorzaken. Daarmee is immers enige betaling voor inzet mogelijk – bijvoorbeeld onderzoek of de organisatie van een activiteit. Het bestuur ontvangt graag suggesties.