Nieuwsbrief VVR 1 januari 2018

De beste wensen voor 2018!
Het bestuur wenst u een mooi, gezond, productief en creatief 2018.

14de ALV 23 november 2017
Tijdens de ALV zijn de gebruikelijke jaarstukken vastgesteld, soms na enige verhelderende vragen. Een nieuw bestuur is verkozen: naast penningmeester Marina van de Vijver (herkiesbaar), Leontine Bijleveld en Margreet de Boer – beiden eerder bestuurslid – en Sara Etty. Daarnaast hebben zich enige leden gemeld als kandidaat bestuurslid. Begin januari zal het nieuwe bestuur zijn eerste bestuursvergadering houden en functies onderling verdelen. Ook zal de nadere invullingen van het Jaarplan besproken worden. Een vergadering waarbij ook de kandidaat bestuursleden aanschuiven zal snel volgen. Wie het nieuwe bestuur iets wil meegeven kan dat doen via het contactformulier.

Symposium over de rechten van vrouwelijke asielzoekers
Na de ALV vond een goed bezochte bijeenkomst over de situatie van vrouwen in opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Nederland plaats. Aan de orde kwamen kwesties rond veiligheid en privacy – en uiteraard de rechtspositie van vrouwelijke asielzoekers. Voorts is besproken welke rechten vluchtelingenvrouwen kunnen ontlenen aan internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag (en Algemene Aanbeveling 32, waarin het CEDAW-Comité de verdragsverplichtingen aangaande vluchtelingen nader uitwerkt). En welke rechten aan het Europees recht, zoals de EU-Richtlijn over de opvang van asielzoekers uit 2013.
Binnenkort zal een verslag van deze bijeenkomst naar de deelnemers gestuurd worden. Het zal dan ook op de website komen te staan.

Publieksversie conclusies en aanbevelingen van het CEDAW-Comité in 2016
Het is het Netwerk VN-Vrouwenverdrag gelukt om via crowdfunding voldoende middelen te vergaren voor Nederland moet vrouwenrechten beter waarborgen – de conclusies van het VN-vrouwenrechtencomité in 2016. U vindt via de link zowel een E-pub voor E-reader of tablet als een PDF, die desgewenst ook (deels) geprint kan worden. Tevergeefs is geprobeerd in november of december een aanbieding aan de nieuwe verantwoordelijke ministers voor emancipatie en vrouwenrechten nationaal en internationaal te organiseren. Het paste nu niet in hun agenda.
Besloten is niet langer te wachten met het verspreiden: bedoeling is tenslotte dat NGO’s, CSO’s, actiegroepen en belangenbehartigers de publicatie kunnen gebruiken bij hun lobby-en andere activiteiten. Op diverse terreinen heeft CEDAW in 2016 concrete aanbevelingen gedaan, over sommige moet de regering in 2018 al een tussenrapportage leveren.
In de publicatie vindt u naast (Nederlandstalige) informatie over (de juridische status van) het Vrouwenverdrag een overzicht van de belangrijkste zorgen en aanbevelingen van het CEDAW-Comité, waar mogelijk inclusief de meest actuele ontwikkelingen.
De VVR nam actief deel aan het schaduwproces en droeg haar steentje bij aan de crowdfunding.

15 februari 2018 bijeenkomst over VN-Vrouwenverdrag en gender gerelateerd geweld
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert onder andere in samenwerking met de VVR een bijeenkomst over algemene aanbeveling nr. 35 van het CEDAW-comité over gendergerelateerd geweld​. De aanbeveling is in juli 2017 gepubliceerd en is een update van de eerdere algemene aanbeveling over geweld tegen vrouwen, nr. 19. De bijeenkomst zal plaatsvinden bij Movisie in Utrecht. Meer informatie op de Agenda van vrouwenrecht.nl.

Reactie op tussenvonnis CRvB: compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen 2004-2008
Op 17 oktober 2017 schreef minister Asscher aan het parlement over de hoofdlijnen van de compensatieregeling die hij beoogde voor de zelfstandig werkende vrouwen die getroffen waren door de afschaffing van de zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen in 2004. De CRvB had eind juli geoordeeld dat die afschaffing, gevolgd door herinvoering in 2008, zonder compensatie voor de tussenliggende periode in strijd was met het VN-Vrouwenverdrag (zie het persbericht van de VVR, FNV en PPF en de uitspraak van de CRvB).
De CRvB had het UWV (en de Staat) 16 weken de tijd gegeven om te laten weten hoe de drie betrokken vrouwen gecompenseerd zouden worden.
In de oktoberbrief aan het parlement gaat het niet over deze drie, maar over de zelfstandig werkende vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 augustus 2008 wel een kind, maar geen uitkering kregen. Zij zouden in aanmerking komen voor een compensatiebedrag van ongeveer € 5.600, aan te vragen bij het UWV. De regeling moet nog verder uitgewerkt. Na publicatie in de Staatscourant t.z.t. krijgen vrouwen drie maanden de tijd een aanvraag in te dienen. Dat is kort, vergeleken bij andere, door rechterlijke uitspraken afgedwongen, reparatiemaatregelen.
Het is voor het eerst dat de datum 7 mei 2005 zo prominent in beeld komt als start voor de compensatieregeling – het ging altijd over zwangere zelfstandigen 2004- 2008. Wie zwanger was ten tijde van de afschaffing ( 1 augustus 2004) behield recht op een uitkering (overgangsrecht) – dus tot 7 mei 2005. Inmiddels lijkt er echter een nieuwe groep te ontstaan die tussen wal en schip valt: zij die – in theorie – in aanmerking hadden kunnen komen voor een zwangerschapsuitkering via deze overgangsregeling. Als ze tijdig bezwaar hadden ingediend tegen een afwijzing van het UWV, tijdig een uitkering hadden aangevraagd, als ze niet fout geïnformeerd waren geweest door UWV, boekhouder of uit de pers begrepen hadden dat de regeling was afgeschaft. Er hebben zich bij alle organisaties diverse vrouwen gemeld.
De VVR heeft samen met FNV en PPF brieven geschreven naar de minister van SZW, Tweede en Eerste Kamer om verbetering op deze punten te bewerkstelligen. Het ziet er naar uit dat dit niet gelukt is. De nieuwe minister van SZW Koolmees reageert even terughoudend en ‘zuinig’ als zijn voorganger Asscher, hoewel zijn partijgenoten Bergkamp en Dijkstra een jaar geleden nog erg kritische vragen hadden gesteld over het niet uitvoeren van de aanbevelingen van CEDAW in de kwestie van de zwangere zelfstandigen. Een motie van Groen Links bij de begrotingsbehandeling SZW gericht op een langere aanvraagtermijn en een actieve publiekscampagne is ontraden door de minister en heeft het (dan ook) niet gehaald.
Inmiddels hebben zich zo’n 1400 vrouwen gemeld bij het Meldpunt Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen van FNV Vrouw. Mocht u zelfstandige vrouwen kennen die in de periode wel een kind, maar geen uitkering kregen: verwijs ze door.
Wordt vervolgd in 2018.

Nemesis compleet
Nemesis, Tijdschrift over Vrouwen en Recht, verscheen van 1984 – 2003. Het is via een link op onze website digitaal beschikbaar. Wie toch graag over de volledige reeks papieren exemplaren beschikt kan ze gratis afhalen bij VVR-lid Jenny Goldschmidt in Leiden, die veel kleiner gaat wonen. jegoldschmidt@hetnet.nl of via de ledenlijst (wel even inloggen).

 Namens het bestuur, webredactie Vrouwenrecht.nl