Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht oktober 2017

Vooraankondiging: Symposium over de rechten van vrouwelijke asielzoekers donderdag 23 november 2017

Wat weten we over de situatie van vrouwen in opvangvoorzieningen voor asielzoekers in Nederland? Hoe staat het met hun veiligheid, hun privacy? Hoe is het gesteld met hun rechtspositie? De informatie hierover is niet altijd eenduidig.
De Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann (VVR) wil in een symposium opnieuw de stand van zaken opnemen en deze vooral in een juridisch kader bezien. Welke rechten kunnen vluchtelingen vrouwen ontlenen aan internationale verdragen, zoals het VN-Vrouwenverdrag (en Algemene Aanbeveling 32, waarin het CEDAW-Comité de verdragsverplichtingen aangaande vluchtelingen nader uitwerkt). En welke aan het Europees recht, zoals de EU-Richtlijn over de opvang van asielzoekers uit 2013? De uitkomsten van het symposium zullen materiaal opleveren niet alleen voor het gebruikelijke politieke lobbywerk maar ook voor juridische acties die de VVR – samen met andere organisaties – zo nodig zal entameren.

Sprekers zijn o.m. Mastoora Sultani (Stichting Femina) en Eva Bezem (advocaat). Ook het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft medewerking toegezegd. Er is een paneldiscussie en genoeg ruimte voor de deelnemers om hun inbreng te laten horen.
Dagvoorzitter is Kathinka Lünnemann (Verweij-Jonker Instituut)

Datum: donderdag 23 november 2017, 14.30 – 17. 00 uur (met borrel na afloop)
Plaats: de Kargadoor, Oude Gracht 36, Utrecht.

Toegang: gratis voor (aankomende) VVR-leden, andere deelnemers € 30, studenten € 10. Kosteloze afmelding tot 10 dagen voor de bijeenkomst. Restitutie bij latere afmeldingen wordt niet verleend. U kunt altijd een vervanger sturen.

Aanmelden via het contactformulier.

Algemene Ledenvergadering VVR
Voorafgaande aan het symposium vindt de 14e Algemene Ledenvergadering van de VVR plaats, waar o.m. een nieuw jaarplan en de verkiezing van nieuwe bestuursleden op de agenda staan. 23 november 2017 13.00 – 14.30 uur. Verzending van digitale vergaderstukken vindt eind oktober 2017 plaats.

Verslag Women’s Access to Justice bijeenkomst
Deelnemers aan het hierboven aangekondigde symposium kunnen hun voordeel doen met het Verslag van de Access to Justice bijeenkomst op 1 juni j.l., door de VVR georganiseerd in samenwerking met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en UvA leerstoel sociale rechtshulp. In het panelgedeelte kwam de problematiek van vluchtelingen vrouwen in relatie tot het VN-Vrouwenverdrag en Europese richtlijnen uitvoerig aan de orde.

Negatieve beslissing op bezwaar
Als penvoerder van de Alliantie Vrouw & Recht had de VVR een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van de subsidie aanvraag onder de nieuwe instellingssubsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid van het ministerie van OCW.
De Alliantie was van mening dat de beoordeling op een aantal punten subjectief was en op een aantal punten de aanvraag onvoldoende recht deed. Met correctie van de puntentoedeling of puntenaftrek zou de Alliantie wel tot de hoogste acht behoren. De hoorzitting in bezwaar vond plaats op 29 juni. Op 9 augustus konden de Alliantiepartners kennis nemen van de afwijzende Beslissing op bezwaar, die 12 juli gedateerd bleek te zijn, waardoor de VVR (de Alliantie) kort de tijd had om te besluiten wel of niet beroep aan te tekenen.
De Beslissing op bezwaar benadrukt dat de aanvraag van de Alliantie V&R op alle punten (ruim) voldoende heeft gescoord en zelfs op een gedeelde negende plaats is geëindigd. Een gedegen onderbouwing blijft echter in de meeste gevallen achterwege en zo blijft onduidelijk waarom een zes geen zeven werd, of een zeven geen acht etc. Er was geen objectieve beoordelingsmatrix ex ante of zelfs maar ex-post, uitgaande van puntentoedeling of puntenaftrek.
De subjectieve beoordeling en de nieuwe niet in het officiële beoordelingskader opgenomen vereisten, die uit de Beslissing op Bezwaar blijken, kunnen waarschijnlijk met succes aangevochten worden in een beroepsprocedure bij de Rechtbank en eventueel Raad van State. Om na te gaan of beoordelingen wel op dezelfde voet hebben plaats gevonden moet OCW inzage geven in de aanvragen en beoordelingen van ‘concurrenten’, blijkens jurisprudentie. Vervolgens kunnen Rechtbank en Raad van State de toegekende punten inhoudelijk toetsen en zo nodig corrigeren.
Toch heeft de VVR met instemming van de alliantiepartners besloten geen beroep aan te tekenen. Enerzijds vanwege de kosten – het verhoogde griffierecht en de advocaatkosten zouden budget van partners ver te boven gaan. Daarnaast zou er wederom een aanmerkelijk tijdsbeslag van de vrijwilligers gevergd worden. De fenomenale prestatie om ondanks alle subjectieve negatieve oordelen op een gedeelde negende plaats te eindigen en het inhoudelijk goed gemotiveerde bezwaarschrift hebben veel tijd gekost – tijd die niet besteed kon worden aan het primaire doel van de alliantiepartners: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen. De te voorziene lange duur van een beroepsprocedure gaf mede de doorslag in de besluitvorming.
Nadere uitleg en alle stukken vindt u op de website.

16 oktober: seminar Gender-related Dimensions of Disasters in a Changing Climate
CEDAW-lid ms. Hilary Gbedemah uit Ghana is keynote speaker op het seminar van het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM) en enige andere centra van de Universiteit van Utrecht over klimaat verandering vanuit een genderperspectief. Het CEDAW-Comité werkt aan een Algemene Aanbeveling over dit onderwerp. De definitieve tekst zal waarschijnlijk in februari 2018 worden vastgesteld. Een concepttekst circuleert thans voor publieke consultatie. Experts verbonden aan Nederlandse Universiteiten en aan Greenpeace international zullen reageren. Meer informatie over het programma op de website van het SIM.
Toegang gratis, maar aanmelding is vereist: Secretariaat.IER@uu.nl.

26 oktober: presentatie EU Gender equality index
Het European Institute for Gender Equality (EIGE) organiseert in samenwerking met de Directie Emancipatie van het Ministerie van OCW een conferentie over de onlangs gepubliceerde EU Gender Equality Index. Plaats: Ministerie van OCW, Rijnstraat Den Haag. Aanmelding via de EIGE-website.