Nieuwsbrief Vereniging voor Vrouw en Recht mei 2017

1 juni  Bijeenkomst Access to Justice
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag organiseert samen met de Vereniging voor Vrouw en Recht  ‘Clara Wichmann’ (VVR) en prof. Mies Westerveld, leerstoel sociale rechtshulp van de Universiteit van Amsterdam, een bijeenkomst over toegang voor vrouwen tot het recht.
Aanleiding is de Algemene Aanbeveling 33 van het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW) Access to Justice (General Recommendation 33).
Doel van de bijeenkomst is om na te gaan of GR 33 aanknopingspunten biedt voor beleid en praktijk in Nederland.
Er zijn inleidingen van prof. Cees Flinterman, oud lid VN CEDAW Comité en VN Mensenrechten Comité en prof. Mies Westerveld over de toegang tot het recht voor vrouwen in Nederland.
Daarna is er een paneldiscussie o.l.v. Diana de Wolff, advocaat in Utrecht en bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.
In het panel de inleiders en Tineke Strik (GroenLinks Eerste Kamer, docent Migratierecht Radboud Universiteit Nijmegen) en Regien de Graaff (advocaat in Amsterdam, Vereniging voor Sociale Advocatuur Nederland).
Tijd: 14:00 – 16:30, inloop vanaf 13.30 uur en na afloop borrel
Plaats: Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort Zaal A009
Toegang: leden VVR (gratis), studenten (gratis), niet-leden € 25 (met mogelijkheid tot korting als de toegangsprijs bezwaarlijk is)
Aanmelding via schaduwrapportage@gmail.com

Crowdfunding voor publieksuitgave aanbevelingen CEDAW
De conclusies en aanbevelingen aan de Nederlandse regering van het VN-vrouwenrechtencomité (november 2016) zijn beschikbaar in het Engels en andere VN-talen. Het Comité realiseert zich dat dit een grote drempel opwerpt voor lokale vrouwenrechtenorganisaties en doet daarom steevast de aanbeveling om ze te vertalen en te verspreiden in lokale talen. De Nederlandse regering weigert dit, terwijl de regering van Curaçao ze al wel heeft vertaald (ook in het Papiamento!) – waarin een klein land groot kan zijn (en omgekeerd!).
Het Netwerk acht een publieksversie (in E-pub) van groot belang: niet zozeer een letterlijke vertaling maar een samenvatting, voorzien van de context per onderwerp (uit de schaduwrapportage) plus de uitleg over het VN-Vrouwenverdrag, over de juridische status en de verplichtingen.
Er is geld nodig voor het vervaardigen van zo’n publicatie, want voor tekstproductie en ontwerp dient een fatsoenlijke vergoeding betaald te worden, zo vindt het Netwerk. Het ministerie van OCW verwierp diverse pogingen tot subsidieverkrijging en anders dan de vorige keer slaagde het Netwerk er niet in een gesubsidieerde emancipatie-instelling tot adoptie van het project te bewegen.
Daarom is het Netwerk een crowdfunding actie begonnen. Aan alle organisaties die de schaduwrapportage hebben ondertekend is een bijdrage gevraagd onder uitleg van welk bedrag er nodig is en een pleidooi voor een bijdrage naar draagkracht/omzet onder het motto: a fair feminist way of funding.
Uit de reacties tot dusver (een minderheid van de ondertekenaars) blijken gesubsidieerde organisaties zich te beperken tot hooguit het gemiddeld gevraagde bedrag € 100. Sporadisch draagt een (niet-gesubsidieerde) organisatie meer bij. Dank VVAO, Proefprocessenfonds en vooral Mama Cash!
Aan de andere zijde van het spectrum laten verschillende organisaties weten tot hun spijt niets of een zeer symbolisch bedrag, veelal uit eigen beurs van bestuursleden, te kunnen bijdragen.
Het Netwerk zoekt daarom naar aanvullende financiering. Giften van Nieuwsbrief-ontvangers zijn zeer welkom op NL 82 TRIO 01 98  51 84  71 t.n.v. VVR inzake Netwerk – uw gift is vanwege de ANBI van de VVR fiscaal aftrekbaar.

Afwijzing subsidie aanvraag Alliantie Vrouw & Recht
De Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) heeft samen met het Netwerk VN-Vrouwenverdrag en Femmes for Freedom de Alliantie Vrouw & Recht gevormd om mee te dingen naar de nieuwe instellingssubsidieregeling Gender- en LHBTI-gelijkheid van het ministerie van OCW.
Een bescheiden bedrag van € 250.000 per jaar was aangevraagd voor de oprichting van een Expertisecentrum Vrouw & Recht. Dit Expertisecentrum zou zich vooral moeten richten op lobby en beleidsbeïnvloeding vanuit juridisch perspectief en het handen en voeten geven aan gender mainstreaming. Een substantiëel deel van de activiteiten zou betrekking hebben op de rechtspositie van vrouwen en meisjes met een bi-culturele en/of migranten achtergrond. Onder meer: migratierecht, huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap, toegang tot opvang voor vrouwen zonder middelen en/of papieren, internationaal familierecht e.d.
Eind april vernam de Alliantie dat het subsidieverzoek was afgewezen. Het voorstel werd met iets minder punten gewaardeerd dan de wel geselecteerde organisaties/allianties hadden verkregen, echter met een deels onjuiste en/of subjectieve motivering. De penvoerders van de wel geselecteerd allianties/organisaties zijn allemaal grote instellingen met wie de rijksoverheid al een stevige subsidierelatie had. Opnieuw blijkt het voor kleine vrouwenorganisaties en nieuwe aanvragers vrijwel onmogelijk om structurele subsidies te verkrijgen – een wereldwijde, zorgwekkende trend.
De Alliantie Vrouw & Recht heeft inmiddels bezwaar aangetekend en een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.

Vacatures bestuur VVR
Het huidige bestuur VVR is heel actief qua bijeenkomsten en die subsidie-aanvraag OCW/DE, maar spoedig zijn nieuwe leden bestuur zeer noodzakelijk, omdat drie leden van het huidige bestuur niet beschikbaar zijn voor herbenoeming. Alle leden van de vereniging worden dus uitgenodigd voor een bestuursfunctie en wellicht weten de leden ook anderen met een hart voor de rechtspositie vrouwen, met een hart voor de vereniging. Graag aanmelden bij de voorzitter swiebel@graansilo.nl .

ALV VVR 23 november
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op donderdag 23 november. Dit jaar extra belangrijk in verband met alle ontwikkelingen rondom de Alliantie Vrouw & Recht. Nadere berichten volgen. Reserveer alvast deze datum in je agenda.

Activiteitenplan Netwerk 2017-2018
Naast de bovengenoemde ‘Access to Justice’ bijeenkomst zijn al andere onderdelen uit het Activiteitenplan van het Netwerk 2017-2018 ter hand genomen: zoals de bijdrage aan de schaduwrapportage Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten is geactualiseerd. Datzelfde geldt de schaduwrapportage UPR. Beide worden gecoördineerd door het NJCM. Voortgang kan gevolgd op de website van het NJCM.
Voor de toekomst staat een bijeenkomst over zelfbeschikkingsrecht versus afhankelijk verblijfsrecht migranten/vluchtelingenvrouwen en –meisjes op de rol. De afgelopen jaren is de positie van vrouwen en meisjes met een afhankelijke verblijfsstatus in Nederland ernstig verslechterd. In de bijeenkomst wil het Netwerk samen met organisaties van betrokkenen inventariseren hoe deze verslechteringen zich verhouden tot Algemene Aanbevelingen van het VN-Vrouwenrechtencomité (CEDAW) en specifieke op Nederland gerichte conclusies en aanbevelingen. Een datum is nog niet bekend. Samenwerking wordt gezocht met relevante organisaties (organisaties van migranten- en vluchtelingen, hulpverleners, politie, advocaten), waaronder de Werkgroep Zelfbeschikkingsrecht en Verblijfsrecht.

Facebook
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag heeft sinds kort ook een eigen Facebook pagina! Op www.facebook.com/NetwerkVNVrouwenverdrag vindt u alles over onze activiteiten en nieuws over het CEDAW. Verder brengen we u andere nieuwtjes over vrouwenrechten en gendergelijkheid. Like onze pagina, volg ons en deel vooral verder in uw netwerk.

Voortgang dossier studerende moeders
Handreikingen voor onderwijsinstellingen zijn opgesteld. Er is een tweede gesprek op het Ministerie geweest in maart. Lijkt goede kant op te gaan.