Toelichting op congres

Toelichting op congres “De vrijheid van vrouwen”

Op 29 oktober 2004 vond in Den Haag de officiële oprichtingsconferentie van de Vereniging voor Vrouw en Recht “Clara Wichmann” plaats.

Het thema was DE VRIJHEID VAN VROUWEN IN NEDERLAND ANNO 2004. Over dit thema is een inleiding gehouden door Baukje Prins.

Het doel van de conferentie was de AGENDA VOOR DE TOEKOMST van de Vereniging vast te stellen.

Volgens de deelnemers aan de oprichtingsconferentie is het van belang dat de Vereniging de komende tijd aan de volgende onderwerpen aandacht gaat besteden. Voor elk van deze onderwerpen zullen werkgroepen zich buigen over adviezen en commentaren die namens de Vereniging uitgebracht kunnen worden.

Familierecht
In dit rechtsgebied doet zich een frictie voor tussen het ideaal van de formele rechtsgelijkheid tussen partners en de feitelijk bestaande ongelijkheid tussen met name de rollen van moeders en vaders bij de opvoeding en verzorging van kinderen. Het is van groot belang dat we voortdurend onder de aandacht blijven brengen dat je er niet bent met wettelijke gelijkheid, maar dat de overheid de voorwaarden moet scheppen voor vrouwen en mannen om daadwerkelijk gelijke bijdrages te leveren. Op dit moment staat wetgeving op stapel waarin opnieuw de formele gelijkheid het uitgangspunt is. (Zie TK 2″”3-2004, 29 676.) De Vereniging wil deze wetgeving van kritisch commentaar voorzien (zie de voordracht van Gabi van Driem).

Immigratie en integratie
Aan de ene kant gaat het in het immigratie- en integratiedebat voortdurend over sekseverhoudingen (denk aan de discussies over hoofddoeken en over “importbruiden’), aan de andere kant is er weinig oog voor de emancipatie-effecten van beleidsmaatregelen die worden genomen. Maatregelen als de verhoging van de inkomenseis voor mensen die een partner uit het buitenland willen halen (tot 120% van het minimumloon), het verplicht inburgeren in het buitenland en het verlengen van de duur van een afhankelijke verblijfstitel zullen moeten worden beoordeeld op de vraag wat ze betekenen voor de positie van vrouwen.

Geloofsvrijheid en gelijkheid van man en vrouw
Gelijkheid wordt in het debat over de positie van moslimvrouwen maar al te vaak gebruikt als instrument voor verdergaande assimilatie van deze vrouwen aan de dominante westerse cultuur. Het is zaak dat de Vereniging het debat over de vrijheid en gelijkheid van deze vrouwen (vaak gevoerd over thema’s als de hoofddoek en besnijdenis e.d.) kritisch blijft volgen en zonodig met een commentaar naar buiten treedt. Te vaak wordt dit debat overheerst door mannen die menen te weten wat goed zou zijn voor vrouwen of door commentatoren m/v die een valse voorstelling van zaken geven, alsof alleen moslimvrouwen nog zouden worden onderdrukt en uitgebuit in onze samenleving ( zie de voordracht van Sultan Gun).

Arbeid en sociale zekerheid
(Zie ook de werkgroep Sociale Zekerheid & EU Gelijkebehandelingsrecht.) Bij dit thema is naar voren gebracht dat er veel is bereikt, met name met behulp van het recht van de Europese Unie, maar dat de Vereniging allesbehalve achterover kan leunen. Over de recent voorgestelde levensloopregeling werd opgemerkt dat deze meer oplost voor oudere werknemers, dan voor mensen met zorg voor jonge kinderen. Ook de situatie ten aanzien van de kinderopvang en het voorstel van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (die de AWBZ decentraliseert naar gemeenten) zouden door de Vereniging kritisch moeten worden gevolgd. Op dit terrein heeft de Vereniging inmiddels een werkgroep in het leven geroepen.