Open brief aan de lijsttrekkers Tweede-Kamerverkiezingen (over de positie van vrouwen)

Open brief aan de lijsttrekkers Tweede-Kamerverkiezingen

Amsterdam, 18 december 2002

Geachte heer, mevrouw,

U bent lijsttrekker voor uw partij bij de Tweede-Kamerverkiezingen. Bij deze willen wij u oproepen om u tijdens de verkiezingscampagne sterk te maken voor de positie van vrouwen. In de afgelopen kabinetsperiode heeft de positie van vrouwen ons inziens niet de plaats gekregen die zij verdient.

Tijdens de komende verkiezingscampagne zijn er wat ons betreft drie belangrijke thema"s die aandacht verdienen in speeches en debatten, en die ook een plaats zouden moeten krijgen in de kabinetsformatie en de komende regeerperiode.

De participatie van vrouwen in de politiek en met name in het nieuwe kabinet moet ons inziens omhoog. Vindt u dat ook en zo ja, wat gaat uw partij daaraan doen?
De emancipatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen verdient wat ons betreft extra aandacht. Deelt u onze mening en wat zijn de concrete plannen hiervoor van uw partij?
Ook in autochtone kring worden vrouwen nog altijd achtergesteld. Zo is de uitsluiting van vrouwen als volwaardig lid van de SGP in strijd met de Grondwet en met het VN-Vrouwenverdrag. Is deze uitsluiting een belangrijk thema voor uw partij, en wat zou de politiek of de overheid hieraan volgens u moeten doen?
Als achtergrondinformatie sturen wij een notitie mee met concrete aanbevelingen op grond van het VN-Vrouwenverdrag die wij samen met E-Quality hebben opgesteld en die wij in juli jl. aan de kabinetsformateur hebben gestuurd. Wat ons betreft zijn de aanbevelingen in deze notitie nog steeds van kracht.

Voor eventuele verdere informatie kunt u altijd bij ons terecht.

Hoogachtend,

Mr. drs. Margreet de Boer,
directeur

Zie voor verdere informatie de notitie aan de kabinetsformateur van juli 2002